MTS MarkenTechnikService GmbH & Co. KG

Carl-Benz-Straße 2
76761 Rülzheim
Tel.: +49 (0) 7272 | 9801 -100
E-Mail: info@mts-gruppe.com 
USt-ID-Nr. DE 196963062
Handelsregistereintrag: Landau i.d. Pfalz HRA 30822

Spółka MTS MarkenTechnikService GmbH & Co. KG nie wyraża chęci ani nie jest zobowiązana do uczestnictwa w postępowaniu w sprawie rozstrzygania sporów przed polubownym sądem konsumenckim.

Spółka MTS MarkenTechnikService GmbH & Co. KG reprezentowana jest przez zarząd:
Jürgen Herrmann, Frank Jansen 
 

Proszę pamiętać o następujących kwestiach:

Spółka MTS MarkenTechnikService GmbH & Co. KG na niniejszej stronie internetowej („strona internetowa”) prezentuje siebie. Z tego względu strona w celu aktualizowania i optymalizacji przedstawianych treści i funkcji podlega stałym zmianom.

Dlatego spółka MTS MarkenTechnikService GmbH & Co. KG zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian lub uzupełnień na stronie bez uprzedniego powiadomienia. Spółka MTS MarkenTechnikService GmbH & Co. KG dokłada wszelkich możliwych starań, by umieszczone na stronie informacje były prawdziwe i kompletne. Dotyczy to również wszystkich odwołań („hiperłącza”), do których bezpośrednio lub pośrednio odnosi się niniejsza strona internetowa. MTS MarkenTechnikService GmbH & Co. KG nie może jednak stale monitorować wszystkich stron dostępnych za pośrednictwem tego rodzaju hiperłącza i dlatego nie ponosi odpowiedzialności za ich treść.
Zawartość niniejszej strony internetowej chroniona jest prawem autorskim. Spółka MTS MarkenTechnikService GmbH & Co. KG pozwala jednak na zapisywanie i kopiowanie tekstu udostępnionego na stronie w całości bądź częściowo. Ze względów związanych z prawem autorskim zapisywanie i kopiowanie zdjęć i grafik z tej strony internetowej jest zabronione.
Wyjątek: z góry udzielamy jednak ogólnej zgody na wykorzystywanie zdjęć udostępnionych w naszym archiwum w zakładce NOWOŚCI przez wydawnictwa, stacje telewizyjne oraz tym podobne media w ramach prowadzonych przez nich działań informacyjnych.
Zabrania się zmieniania bądź usuwania informacji o prawach autorskich i nazw marek. Dostęp do naszej strony internetowej i korzystanie z niej możliwe jest wyłącznie w sposób, który nie ogranicza możliwości korzystania z internetowej oferty MTS przez innych użytkowników i osób przeglądających tę stronę. Wszelkie pozostałe czynności związane z naszą stroną internetową wymagają naszej uprzedniej pisemnej zgody. 

Ograniczenie odpowiedzialności:

Z wyjątkiem roszczeń odszkodowawczych z tytułu braku zagwarantowanych właściwości oraz roszczeń z tytułu odpowiedzialności za produkt wszelkie roszczenia odszkodowawcze (np. z tytułu winy poniesionej w ramach realizacji umowy, zawinione nienależyte wykonanie umowy, czyny niedozwolone) wobec nas są wykluczone, chyba że w stosunku do handlowców opierają się na umyślnym działaniu lub rażącym niedbalstwie naszych ustawowych przedstawicieli lub naszych pracowników na kierowniczych stanowiskach, a także na umyślnym działaniu lub rażącym niedbalstwie osób działających na nasze polecenie. W przypadku zwłoki i niemożności wykonania świadczenia ponosimy odpowiedzialność również wobec osób nie będących handlowcami w przypadku zaniedbania, ale tylko do wysokości dodatkowych wydatków na pokrycie kosztów zakupu lub wykonanie zastępcze. Ponosimy również odpowiedzialność za naruszenie istotnych zobowiązań umownych ("zobowiązania kardynalne") w przypadku zwykłego zaniedbania ze strony naszych przedstawicieli ustawowych i pracowników na kierowniczych stanowiskach, ale ograniczonego do typowych i przewidywalnych szkód.
O ile firma MTS MarkenTechnikService GmbH & Co. KG odpowiada wraz z innymi osobami jako dłużnik solidarny, zawsze odpowiada tylko pomocniczo w ostatniej kolejności.
MTS MarkenTechnikService GmbH & Co. KG odpowiada za utratę danych tylko wtedy, gdy zostały one zapisane w formacie nadającym się do odczytu komputerowego w odstępach czasu właściwych dla danego zastosowania, ale co najmniej raz dziennie.
Powyższe ograniczenia odpowiedzialności obowiązują również w stosunku do naszych przedstawicieli ustawowych, pracowników na kierowniczych stanowiskach oraz osób działających na nasze polecenie.
 

Compliance:

Grupa MTS jest częścią WM SE od 2022 r. W związku z tym od 1 stycznia 2023 r. obowiązuje ją ustawa o obowiązkach zaopatrzenia w łańcuchu dostaw (LkSG).

Zakres stosowania procedury reklamacyjnej

Procedura skargowa ustawy o należytej staranności w łańcuchu dostaw pozwala wskazać na ryzyka związane z prawami człowieka i środowiskiem, a także na naruszenia praw człowieka lub obowiązków środowiskowych spowodowane działaniami gospodarczymi przedsiębiorstwa we własnym sektorze działalności, bezpośredniego lub pośredniego dostawcy.


Dane kontaktowe

Reklamację można złożyć elektronicznie pod adresem e-mail: wm@wm-compliance.de

Procedurę reklamacyjną znajdziecie Państwo w pliku poniżej.