PRZETWARZANIE DANYCH W KONCERNIE MTS

Udostępniamy Państwu informacje o tym, w jaki sposób przetwarzamy dane osobowe poza stroną internetową www.mts-gruppe.com oraz poza operacjami związanymi ze składaniem ofert lub świadczeniem usług dla klientów prywatnych.

Taka sytuacja może mieć miejsce, jeśli osoby skontaktują się z nami telefonicznie, mailowo lub pisemnie z zapytaniem, podając nam swoje dane osobowe, lub jeśli dane osobowe otrzymamy od podmiotów trzecich i je przetwarzamy. Obie te sytuacja mają również miejsce podczas realizacji transakcji handlowej, w której jesteśmy stroną. Dane osobowe mogą być przetwarzane również wtedy, gdy są Państwo naszym partnerem handlowym lub klientem albo usługodawcą, przy okazji udziału w targach lub wydarzeniach organizowanych przez MTS MarkenTechnikService GmbH & Co. KG lub w ramach innego rodzaju kontaktowania się z nami, np. za pośrednictwem newsletterów lub innych kanałów komunikacji.

1) Cel i podstawy prawne przetwarzania danych

Gromadzimy i przetwarzamy dane osobowe wyłącznie w konkretnych celach. Ostatecznie nie wykraczają one poza zakres celów handlowych realizowanych przez spółkę MTS MarkenTechnikService GmbH & Co. KG. Spółka MTS MarkenTechnikService GmbH & Co. KG działa przede wszystkim w następujących obszarach działalności gospodarczej: 1. Międzynarodowa produkcja, handel i dystrybucja produktów z następujących segmentów: akcesoria samochodowe, środki do pielęgnacji aut, rowery, akcesoria rowerowe oraz osprzęt elektroinstalacyjny; 2. Zapewnienie jakości; 3. Zarządzanie kategoriami produktów; 4. Zarządzanie kluczowymi klientami; 5. Marketing; 6. Sprzedaż i dyspozycja towarów; 7. Logistyka detaliczna; 8. Zarządzanie przestrzenią i usługi aranżacyjne oraz 8. Rozwój biznesu

MTS MarkenTechnikService GmbH & Co. KG jako podmiot dominujący koncernu realizuje ważne funkcje w ramach centralnych działów, które przetwarzają dane osobowe i które w razie potrzeby współpracują również ze spółkami zależnymi koncernu. W tych działach dane osobowe przetwarzane są w następujących celach:

 • Komunikacja na poziomie koncernu i marketing
 • Centralne procesy administracyjne, np. centralny dział personalny, polityka compliance
 • Bezpieczeństwo koncernu, organizacja ochrony danych osobowych
 • Portal dla dostawców
 • Wydarzenia i targi
 • Sklepy internetowe, np. sklep rowerowy FISCHER

W ramach koncernu MTS MarkenTechnikService GmbH & Co. KG działają na potrzeby poszczególnych segmentów działalności gospodarczej również spółki zależne, które pełnią centralne funkcje podobne do opisanych powyżej. Jeśli spółki te przetwarzają dane osobowe na poziomie działalności biznesowej, są za nie odpowiedzialne na mocy przepisów o ochronie danych osobowych. Inne funkcje pełnią z kolei poszczególne spółki koncernu samodzielnie, które ponoszą odpowiedzialność za dane na mocy przepisów o ochronie danych osobowych.

Przetwarzanie Państwa danych może stać się konieczne w różnych kontekstach i opiera się w każdym przypadku na różnych podstawach prawnych w rozumieniu art. 6 lub 9 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO). Mowa przede wszystkim o:

 • otrzymanej przez nas wcześniej zgodzie w określonym celu (np. na otrzymywanie reklam);
 • stosunku umownym lub, na Państwa życzenie, środkach przedumownych (np. w ramach realizacji zlecenia, jeśli Państwa firma pracuje dla spółek DB);
 • ustawowych zobowiązaniach dotyczących przetwarzania danych (np. w przypadku uzasadnionego żądania informacji od organów takich jak niemiecki Federalny Urząd Kolejowy)
 • w wyjątkowych sytuacjach, np. wypadkach, podstawy prawnej przetwarzania danych w celu ochrony żywotnych interesów danej osoby,
 • nadrzędnym uzasadnionym interesie naszym lub osób trzecich (np. w przypadku przetwarzania danych osobowych w ramach monitoringu wizyjnego).
 • Przetwarzanie szczególnych rodzajów danych osobowych zgodnie z art. 9 ust. 1 RODO (dane „wrażliwe”, w szczególności dane dotyczące stanu zdrowia) następuje wyłącznie na podstawie podstaw prawnych określonych w art. 9 RODO, tzn. w szczególności na podstawie zgody udzielonej przez osobę, której dane te dotyczą, lub jeśli jest to konieczne w związku z dochodzeniem, wykonywaniem lub ochroną roszczeń prawnych.

Zasadniczo naszym założeniem jest gromadzenie wyłącznie danych koniecznych do realizacji celów. W razie potrzeby gromadzimy również dane, które pomagają przy realizacji umowy, jednak nie są bezwarunkowo konieczne, np. związane z funkcjami zapewniającymi wygodne użytkowanie. Tego rodzaju czynności wykonujemy w sposób transparentny, tzn., że np. w formularzach do kontaktu online oznaczamy pola obowiązkowe jako takie.

2) Podmiot odpowiedzialny; kontakt

Podmiotem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych osobowych jest zasadniczo ta spółka koncernu, z którą się Państwo kontaktują bądź powiązani są z nią stosunkiem umownym bądź inną relacją przypominającą stosunek umowny.

Jeśli chcą Państwo uzyskać informacje o przetwarzaniu danych przez inną spółkę koncernu, nazwę i adres do kontaktu odpowiedzialnego przedsiębiorstwa można zazwyczaj znaleźć w dokumentach do umowy lub dotychczasowej korespondencji.

Jeśli spółka MTS MarkenTechnikService GmbH & Co. KG przetwarza Państwa dane osobowe lub zleca to podmiotom trzecim w Państwa imieniu i w ramach polecenia, stanowi ona podmiot odpowiedzialny w rozumieniu RODO i mogą Państwo dochodzić względem niej swoich praw w tym zakresie.

Adres korespondencyjny:

MTS MarkenTechnikService GmbH & Co. KG
Carl-Benz-Straße 2
76761 Rülzheim
Niemcy

Wyznaczono następującego inspektora danych osobowych: Maik Goehrke

Można się z nim skontaktować za pośrednictwem następującego adresu mailowego: datenschutz@mts-gruppe.com

3) Udostępnianie danych

Dane udostępniamy osobom trzecim bądź innym podmiotem koncernu tylko wówczas, gdy jest to konieczne w związku z realizacją transakcji biznesowych lub wymagane na podstawie przepisów prawnych. Zazwyczaj udostępnianie danych spółkom koncernu lub jednostkom organizacyjnym jest konieczne w celu zaspokojenia roszczeń lub na potrzeby realizacji procesów compliance. Do podmiotów otrzymujących dane należą również organy państwowe.

Typowymi podmiotami otrzymującymi dane są firmy świadczące usługi IT i poligraficzne, a także różnego rodzaju agencje i call-centery. Mogą być nimi również firmy zewnętrzne. Aby te podmioty przetwarzały dane wyłącznie w związku z realizacją naszego zlecenia, wiążemy się z nimi odpowiednią umową.

W niektórych sytuacjach konieczne jest udostępnienie danych podmiotom z krajów trzecich poza UE/EOG. Dane udostępniamy podmiotom z krajów trzecich wyłącznie wtedy, gdy spełnione są w tym zakresie odpowiednie wymogi prawne. Osoby, których dane dotyczą, zostają o tym poinformowane. Z odbiorcami danych z krajów trzecich zazwyczaj podpisujemy standardowe klauzule dotyczące ochrony danych osobowych, które przewidują odpowiednie gwarancje mające na celu ochronę danych.

4) Usuwanie danych

Z reguły dane przechowywane są tak długo, jak długo są one potrzebne, tzn., że czas ich przechowywania zależy od danego celu, w którym zostały zgromadzone. Ten cel może wynikać z umowy lub z przepisów prawnych dotyczących przechowywania dokumentów handlowych lub innej dokumentacji. W związku z tym nie można podać ogólnie obowiązującego czasu przechowywania danych.

5) Prawa osób, których dane dotyczą

 • Przysługuje Państwu prawo do uzyskania informacji o przechowywanych danych, ich aktualizacji, usunięcia i ograniczenia ich wykorzystania (blokowanie danych).
 • Przysługuje Państwu również prawo do udostępniania danych, jeśli przekazali nam Państwo dane w związku z realizacją umowy lub na podstawie udzielonej zgody.
 • Jeśli przetwarzanie danych opiera się na uzasadnionym interesie, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych z przyczyn wynikających z Państwa wyjątkowej sytuacji.
 • Ponadto mogą Państwo cofnąć zgodę na przetwarzanie danych w celu marketingu bezpośredniego.
 • Jeśli udzielili nam Państwo zgody, mogą ją Państwo w każdej chwili cofnąć.
 • Przysługuje Państwu również prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych. Organem nadzorczym właściwym dla spółki MTS MarkenTechnikService GmbH & Co. KG jest Komisarz ds. Ochrony Danych i Wolności Informacji Nadrenii-Palatynatu (niem. Landesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit Rheinland-Pfalz). 

Swoje prawa mogą Państwo dochodzić u danej spółki lub bezpośrednio u komisarza ds. ochrony danych osobowych.

Informacje o odpowiedzialnej spółce można zazwyczaj znaleźć w dokumentach do umowy lub dotychczasowej korespondencji.

6) Media społecznościowe

Instagram: Junge Karriere bei MTS

Facebook: Junge Karriere bei MTS
 

Instagram: NIGRIN_autopflege

Facebook: NIGRIN Autopflege

YouTube: NIGRIN Autopflege
 

Instagram: FISCHER – die fahrradmarke

Facebook: FISCHER – die fahrradmarke

YouTube: FISCHER – die fahrradmarke

7) Aktualna wersja/aktualizacja polityki prywatności

Politykę prywatności dostosowujemy do zmienionych funkcji lub podstaw prawnych. W związku z tym zalecamy, by regularnie zapoznawać się z jej treścią. Jeśli konieczna jest Państwa zgoda lub części składowe polityki prywatności zawierają postanowienia umowne zawartej z Państwem umowy, zmiany będą wprowadzane wyłącznie za Państwa zgodą.

Stoisko: 26.05.2020